جوراب خرگوش دخترانه

طول کف جوراب حدود: 13.5 سانتی متر